Skip to Content

เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลคิดดี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถาบันเอไอที เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล

ปัจจุบัน ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง จึงได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Library for Education) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรข้อมูลที่มีคุณค่าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ ดนตรี วิดีทัศน์ หรือบันทึกการสอนที่อยู่ในรูปแบบสื่ออื่นๆ เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสืบค้นและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลต้นแบบขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อไป โดยทางสถาบันฯ จะให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งระบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ และมีความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งติดตั้งตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล และแนะนำวิธีการใช้ระบบ