Skip to Content

ระบบห้องสมุดผสม HyLib

ระบบห้องสมุดผสม HyLib เป็นระบบห้องสมุดที่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งทรัพยากรแบบดั้งเดิม (หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร) และทรัพยากรแบบดิจิทัล (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ) โดยเป็นระบบที่บูรณาการ และพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสที่มีความสามารถสูง และได้รับความนิยมหลายตัว ระบบห้องสมุดผสม HyLib พัฒนาโดยโครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย และพันธมิตรของโครงการ

(รายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)